Improvisaation ja oppimisen tutkimus

Väittelin kesäkuussa 2021 Musiikin tohtoriksi (MuT) Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta. Tällä hetkellä työskentelen Taideyliopistossa tohtoritutkijana tehden tieteellistä tutkimusta vuorovaikutuksessa oman pedagogisen ja taiteellisen osaamiseni kanssa. 

 
12524235_10153597402276849_7998139191982

Väitöstutkimus:
Improvisaation monet mahdollisuudet

Tieteellisessä väitöstyössäni olen tutkinut improvisoinnin monimuotoisuutta ja sosiaalisen ympäristön merkitystä oppimiselle, sekä improvisaation, hyvinvoinnin ja oppimisen keskinäistä riippuvuussuhdetta. Väitöstutkimukseni julkaistiin 05/2021 otsikolla "Plural possibilies of improvisation in music education - An ecological perspective on choral improvisation and wellbeing". Suomenkielisen tiivistelmän löydät alta. 

Katso videolta väitöstilaisuus:

  • YouTube

Katso videolta alkupuheeni väitöstilaisuudesta:

  • YouTube
Väitös_kansi_edited.jpg
 

Improvisaation moninaisuuden kartoitus ja ymmärtäminen

Yhdessä prof. Kanellopouloksen kanssa tarkastelimme improvisaatiota kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa. Havaitsimme lukuisia lähestymistapoja improvisointiin, jotka puolestaa vaikuttavat siihen miten improvisaatiota opetetaan.

 

Tutkimusartikkeli julkaistiin Research Studies in Music Education -lehdessä otsikolla "Mapping visions of improvisation pedagogy in music education research" (Siljamäki & Kanellopoulos 2020) 

Hyödynsin kehittämäämme kartoitusta improvisoinnin moninaisuudesta myös toisessa julkaisussa.  Tarkastelin Suomessa tehtyä tai julkaistua improvisaatiopedagogista tutkimusta, joka julkaisitiin Musiikkikasvatuslehdessä otsikolla "Improvisaatio musiikkikasvatuksessa - katsaus tutkimukseen ja tulevaisuuteen" (Siljamäki 2021)

Tutkimustyö (2).png
Kuoronjohtajana (1).png

Improvisointi ja kuorolaulaminen apuna sosiaaliseen jännittämiseen

Moniammatillinen yhteistyö 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian moniammatillisessa yhteistyössä tarjosimme yliopisto-opiskelijoille kuorolaulu -toimintaa, jossa yhdistyi improvisaatio, jännittämisen hallinta ja vertaistuki 8kk ajan.

Tutkimus osoitti, että Improvisointi ja laulaminen turvalliseksi koetussa sosiaalisessa ympäristössä voi tukea oppimista ja ymmärtämistä itsestä ja muista ihmisistä. Tutkimus tuo myös esiin vuorovaikutuksen laadun merkitystä yliopiston oppimisympäristöissä. ​

Tutkimusartikkeli julkaistiin Aikuiskasvatus -lehdessä otsikolla "Taide sosiaalisena oppimismuotona – opiskelijoiden kokemuksia jännittämisestä" (Jansson, Westerlund & Siljamäki 2016)

 

Eeva Siljamäki 

 

Väitöstyö, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Studia Musica 86

Improvisaation monet mahdollisuudet musiikkikasvatuksessa:
Ekologinen näkökulma kuoroimprovisaatioon ja hyvinvointiin.

​Tiivistelmä

- Tämä väitöstutkimus nousee tarpeesta tunnistaa

improvisaation musiikkikasvatukselle tarjoamat mahdollisuudet eli tarjoumat -

Improvisaation arvostus musiikkikasvatuksessa lisääntyy jatkuvasti. Tästä huolimatta improvisaatio ei ole vielä saavuttanut vakiintunutta asemaa musiikkikasvatuksen käytännöissä tai tutkimuksessa. Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys on sosio-ekologinen, jossa improvisaatiota voidaan tarkastella systeemisenä ilmiönä ja ymmärtää asioiden kompleksisuutta, keskinäisriippuvuutta ja vaikutusta. Tutkimuksen tavoitteena on edistää improvisaation teoretisointia sosiaalisena toimintana ja pedagogisena lähestymistapana sekä luoda ymmärrystä siitä, miten improvisaatio voi edesauttaa elämänlaatua monentasoisesti. Tutkimuksen laajempi tavoite on ymmärtää niitä monimutkaisia ja uudistavia prosesseja, joissa oppiminen, musiikillinen toimijuus ja identiteetti rakentuvat. Sosio-ekologisesta näkökulmasta musiikki ja improvisaatio ovat sosiaalista toimintaa suhteessa sosiaaliseen ympäristöön. Näin ollen on tarve tunnistaa niitä olosuhteita, jotka tukevat tai estävät oppijoiden monimuotoista sosiaalista osallistumista ja siten myös hyvinvointia ja tasa-arvoa.

 

- Tämä artikkeliväitöskirja on instrumentaalinen monitapaustutkimus, jossa pyrkimys on

tunnistaa improvisaation monimuotoiset ja kokonaisvaltaiset tarjoumat musiikkikasvatukselle -

Kolmessa osatutkimuksessa kuvataan improvisaatiota ilmiönä siten, että ensimmäinen on kollektiivinen tapaustutkimus musiikkikasvatuksen tutkimuskirjallisuudesta. Toinen osatutkimus on empiirinen tapaustutkimus taideinterventiokuorosta ja kolmas on empiirinen tapaustutkimus improvisaatiokuorosta, jossa väitöskirjatutkija toimi tasavertaisena jäsenenä. Taideinterventiossa tutkija toimi kuoronjohtaja-kehittäjänä yhteistyössä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) asiantuntijoiden kanssa. Kuorojen sosiaalista vuorovaikutusta ja pedagogista ilmapiiriä tuettiin soveltamalla improvisaatioteatterin luovaa ja refleksiivistä ajattelutapaa. Empiirinen materiaali koostui haastatteluista, havainnoinnista ja tutkijan päiväkirjoista. Tutkimuksen tuloksia tulkittiin Tia DeNoran sosiologisen ja sosiaalipsykologisen teorian sekä Christopher Smallin musikoinnin (musicking) näkökulmasta.

 

- Tässä sosio-ekologisessa näkökulmassa korostuu musikoinnin sosiaalinen ja suhteellinen prosessi sekä

musiikin ja hyvinvoinnin keskinäinen riippuvuussuhde - 

 

Ensimmäinen osatutkimus (ks. Artikkeli 1on meta-analyysi, joka tarkastelee käytännöllisiä ja käsitteellisiä lähestymistapoja improvisaatioon sekä improvisaatiopedagogiikan asemaa musiikkikasvatuksen tutkimuksessa. Tulokset tuovat esiin improvisaation moninaisuutta ja tarvetta tarjota oppijoille mahdollisuuksia osallistua monimuotoisesti improvisaatioon. Yhtä lailla painottuu tarve ymmärtää improvisaation opettamiseen liittyviä arvoja ja uskomuksia, jotka voivat aiheuttaa jännitteitä ja ristiriitoja. Toinen osatutkimus (ks. Artikkeli 2) on narratiivinen tapaustutkimus, joka tarkastelee taideinterventiokuoroon osallistuneiden yliopisto-opiskelijoiden kertomuksia kokemuksistaan kuoroprojektissa sekä sosiaalisesta jännityksestä yliopistoympäristössä ja laajemmin heidän elämässään. Kokeellisessa projektissa yhdistettiin kuorolaulaminen, improvisaatio ja terveydenhoidon asiantuntijuus. Tulokset osoittavat, että kuoro tarjosi osallistujille turvallisen ympäristön ja sosiaalisen tilan, jossa kehittää vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisen jännityksen kanssa selviytymistä. Tulokset korostavat sosiaalisen vuorovaikutuksen laadun ja jokaisen oppijan yksilöllisten ja erityisten tarpeiden tunnistamisen merkitystä sekä opetuksessa että oppimisessa.

 

Kolmas osatutkimus (ks. Artikkeli 3on instrumentaalinen tapaustutkimus, joka tarkastelee yhteistoiminnallisen, kehollisen ja vapaan kuoroimprovisaation käytäntöjen tarjoumia yhdessä aikuiskuorossa. Tulokset osoittavat, että improvisoitu musikointi tarjosi osallistujille resursseja sosiaalisen ja musiikillisen toimijuuden rakentamiseen sekä leikilliseen ja yhteistoiminnalliseen musiikilliseen oppimiseen. Näin ollen osallistujille tuli mahdolliseksi syvemmän hyvinvoinnin saavuttaminen. Tapaus toimii esimerkkinä siitä, miten vapaa improvisaatio sopivissa olosuhteissa ja turvallisessa oppimisympäristössä voi edistää tasa-arvoista osallistumista musiikkiin riippumatta aiemmasta osaamisesta, taidoista tai tiedoista, mikä myös lisää musiikkikasvatuksen oikeudenmukaisuutta. Väitöstutkimus tuo improvisaation esiin kokonaisvaltaisena, sosiaalisena ja pedagogisena toimintana sekä ajattelutapana. 

- Tulosten perusteella musiikillisten oppimisympäristöjen rakentamisessa on tarvetta painottaa

vastavuoroisuutta, vuorovaikutuksen laatua ja kokonaisvaltaista, kaikenlaiset äänet hyväksyvää ilmaisua -

Kun oppimisympäristössä tuetaan turvallisuuden kokemuksen syntymistä, osallistumista ja oman pystyvyyden kokeilemista, on mahdollista kohdata improvisaatioon liittyvä luontainen epävarmuus. Tukemalla oppijan luovan, sosiaalisen ja improvisoivan toimijuuden rakentumista yksilöllisesti voi oppijan toimijuus omaan tulevaan hyvinvointiin ja oppimiseen mahdollistua. Tunnistamalla oppijan yksilöllinen tarjouma ja toimijuuden rakentuminen voidaan mahdollistaa myös oikeudenmukaisuuden toteutuminen musiikillisissa oppimisympäristöissä.​​​​

Tämä tutkimus on toteutettu osana Suomen Akatemian rahoittamaa ArtsEqual -tutkimushanketta www.artsequal.fi

Julkaisut

VÄITÖSKIRJA

Siljamäki, E. (2021). Plural possibilities of improvisation in music education: an ecological perspective on choral improvisation and wellbeing. Studia musica 86. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-329-241-3

VÄITÖSKIRJA-ARTIKKELI I

Siljamäki, E. & Kanellopoulos, P. A. (2020). Mapping visions of improvisation pedagogy in music education research. Research Studies in Music Education, 42(1), 113–139. https://doi.org/10.1177/1321103X19843003

VÄITÖSKIRJA-ARTIKKELI II

Jansson, S.-M., Westerlund, H. & Siljamäki, E. (2016). Taide sosiaalisena oppimismuotona – opiskelijoiden kokemuksia jännittämisestä. Aikuiskasvatus 36(1), 37-49. https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/88473/47650

 

VÄITÖSKIRJA-ARTIKKELI III

Siljamäki, E. (2021). Free improvisation in choral settings: An ecological perspective. Research Studies in Music Education. 

https://doi.org/10.1177/1321103X20985314  

 

- - -             

Siljamäki, E. (tulossa). Plural possibilities of improvisation in music education: An ecological perspective on choral improvisation and wellbeing. Lectio praecursoria. Finnish Journal of Music Education, 24(2), 152-157.

Siljamäki, E. (2021). Improvisaatio musiikkikasvatuksessa - katsaus tutkimukseen
ja tulevaisuuteen. Musiikkikasvatus, 24(1), 90-99.

​Backer Johnsen, H., Capponi-Savolainen, A., Choi, S., Fornhammar, L., Jääskeläinen, T., Kallio, A., Kamensky, H., Keskinen, K., Kivijärvi, S., Koivisto, T-A., Lamminmäki, N., Lehtinen-Schnabel, J., Mesiä, S., Miettinen, L., Siljamäki, E., Snellman, A., Thomson, K., Timonen, V., Treacy, D., Tuovinen, T. & Vallenius, L. (2020). Collaboratively Navigating Liminality in Music Education Doctoral Studies. Teoksessa T. Laes & L. Hautsalo (Toim.) Remarks on a Visionary’s Journey: An Anthology Celebrating Heidi Westerlund, 194-220. Sibelius Academy Publications 18. Helsinki: Hansaprint.

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/321062/nbnfi-fe2020110389143.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Siljamäki, E. (2013). Suomen improvisaatiokuoro: Teatteri-improvisaatio yhteistoiminnallisen musiikin luomisen menetelmänä kuorossa. Musiikin suunta 35(2), 35-45. 

https://www.academia.edu/4354968/Musiikin_suunta_2_2013_Teatteri_improvisaatio_yhteistoiminnallisen_musiikin_luomisen_menetelmana_Suomen_improvisaatiokuorossa

Siljamäki, E. & Koskela, M. (2013). Voimaantumista, vuorovaikutusta ja marginaalien ääniä – neljäs kansainvälinen musiikkikasvatuksen narratiivisen tutkimuksen konferenssi Helsingissä. Musiikkikasvatus, 15(2), 95-97.

Siljamäki, E. (2019). Vapaa kuoroimprovisaatio pedagogisena ilmiönä. FiSME:n kuukauden kolumni. https://fisme.fi/kuukauden-kolumnit/komunit2019/vapaa-kuoroimprovisaatio-pedagogisena-ilmiona/

 

Viimeisimmät esitelmät

Cremades-Andreu, R., Lage-Gómez, C., MacGlone, U., Treß, J., Schunter, J., & Siljamäki, E. (2021). Improvisation in music education – a cross-border perspective (Symposium). 8th ISME European Regional Conference/EAS Conference 2021. Freiburg, Germany (online), 24.-27.3.2021.


Jääskeläinen, T., Koivisto, T., Lehikoinen, K., & Siljamäki, E. (2021). Art, Health, Welfare and Care: Reflections on Some Results in the ArtsEqual Research Initiative (Plenary Panel). The 11th Midterm Conference of the European Sociological Association Research Network Sociology of the Arts. Helsinki, Finland (online), 9.-12.3.2021.

 

Siljamäki, E. (2020). Yhdessä laulaen ja improvisoiden - vuorovaikutuksen laatu hyvinvoinnin ja oppimisen ytimessä [Collaborative singing and improvisation - quality of social interaction at the core of wellbeing and learning]. Lauluntutkijoiden seminaari [Seminar for researchers of singing]. University of Helsinki, Finland (online), 9.10.2021.

 

Siljamäki, E. (2019). Vapaa kuoroimprovisaatio – musiikillisia ja sosiaalisia taitoja oppimassa [Free choral improvisation – learning musical and social skills]. IV  Valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät [the 4th National Music Education Day]. Jyväskylä, Finland, 14.-16.11.2019. 

14055039_10154463443096465_8787614609807436219_n_edited.jpg